نمونه کارها-تمام عرض

نمایشگاه کامپیوتر تهران 92
نمایشگاه کامپیوتر مشهد 96
نمایشگاه الکامپ تهران 2007