اصول همانند فانوس دریایی اند. تکان نمی خورند و ما نمی توانیم آنها را بشکنیم. حتی با کوشش برای شکستن آنها خود را می شکنیم. امّا می توانیم آنها را بیاموزیم و به کار ببندیم و بابت آنها شکرگزار باشیم. تلاش می کنیم که اوّلین اصل فعالیت شغلی متم اف بر پایه صداقت باشد. صادقانه از شما می خواهیم که به جمع این خانواده بپیوندید. افتخار می کنیم که با حضور گرم شما در بین خود، خانواده ای بزرگتر را تشکیل می دهیم.
جناب آقای شمشیری
مدیر عامل متم اف