1. معرفی دستگاه های سورتر و ارزشمار MA

2. توضیح اولیه در مورد دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

3. کلید پاور در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

4. کلید CUR در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

5. کلید ADD در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

6. کلید SET در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

7. کلید INFO در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

8. کلید RJCT در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

9. کلید F1 (مخلوط) در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

10. کلید F1 (ارزش) در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

11. کلید F1 (صورت و جهت) در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

12. کلید F1 (سال نشر) در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

13. کلید F1 (شخصی سازی) در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

14. کلید F2 کلی در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

15. کلید (F2 (ATM, FIT در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

16. کلید F3 در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

17. کلید BAT در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

18. کلید GT در دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

19. توضیح نرم افزار دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100

20. سخن پایانی در مورد دستگاه سورتر و ارزشمار NC7100